pascalinterpreter.operators
Class Memory

java.lang.Object
 extended bypascalinterpreter.Operator
   extended bypascalinterpreter.UnaryOperator
     extended bypascalinterpreter.operators.Memory
Direct Known Subclasses:
Dispose, New

public abstract class Memory
extends UnaryOperator


Field Summary
 
Fields inherited from class pascalinterpreter.Operator
OP_REG_VAR_NAME
 
Constructor Summary
Memory()
           
 
Method Summary
protected  boolean isEmpty(Variable variable)
          Metoda sprawdza, czy zmienna wskaźnikowa jest pusta (ma wartość nil).
 boolean isPossible(DataType type)
          Metoda sprawdza, czy operacja jest możliwa na takim typie danych.
 
Methods inherited from class pascalinterpreter.UnaryOperator
execInitialize, execute
 
Methods inherited from class pascalinterpreter.Operator
getRegistry, setRegistry, setRegistry, setRegistry, setRegistry
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Memory

public Memory()
Method Detail

isEmpty

protected boolean isEmpty(Variable variable)
          throws InternalException
Metoda sprawdza, czy zmienna wskaźnikowa jest pusta (ma wartość nil).

Parameters:
variable - - sprawdzana zmienna.
Returns:
True, jeżeli wskaźnik jest pusty - false, jeżeli wskazuje już na jakąś zmienną dynamiczną.
Throws:
InternalException - - Wyjątek generowany przy wywołaniu tej metody dla zmiennej nie będącej zmienną wskaźnikową.

isPossible

public boolean isPossible(DataType type)
Description copied from class: UnaryOperator
Metoda sprawdza, czy operacja jest możliwa na takim typie danych.

Specified by:
isPossible in class UnaryOperator
Parameters:
type - - sprawdzany typ danych.
Returns:
True, jeżeli operator operuje na typie przekazanym w parametrze. Jeżeli nie, to false.