pascalinterpreter.operators
Class LessEqual

java.lang.Object
 extended bypascalinterpreter.Operator
   extended bypascalinterpreter.BinaryOperator
     extended bypascalinterpreter.operators.Relational
       extended bypascalinterpreter.operators.LessEqual

public class LessEqual
extends Relational

Represents a singleton.


Field Summary
private static LessEqual instance
          Holds singleton instance
 
Fields inherited from class pascalinterpreter.Operator
OP_REG_VAR_NAME
 
Constructor Summary
private LessEqual()
          prevents instantiation
 
Method Summary
static LessEqual getInstance()
          Returns the singleton instance.
protected  boolean isTrue(double opL, double opR)
          Metoda dokonuje sprawdzenia prawdziwości operatora, na parametrach typu double.
 
Methods inherited from class pascalinterpreter.operators.Relational
execute
 
Methods inherited from class pascalinterpreter.BinaryOperator
execInitialize, isPossible, makeConversion, parseDouble
 
Methods inherited from class pascalinterpreter.Operator
getRegistry, setRegistry, setRegistry, setRegistry, setRegistry
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

instance

private static LessEqual instance
Holds singleton instance

Constructor Detail

LessEqual

private LessEqual()
prevents instantiation

Method Detail

getInstance

public static LessEqual getInstance()
Returns the singleton instance.

Returns:
the singleton instance

isTrue

protected boolean isTrue(double opL,
             double opR)
Description copied from class: Relational
Metoda dokonuje sprawdzenia prawdziwości operatora, na parametrach typu double. Ponieważ założono, że za wyjątkiem operatorów Equal i NotEqual, porównywane mogą być tylko liczby, to typ double jest wystarczającym.

Specified by:
isTrue in class Relational
Parameters:
opL - - operand lewy.
opR - - operand prawy.
Returns:
True, jeżeli prawda - jeśli nie, to false.