pascalinterpreter.operators
Class NotEqual

java.lang.Object
 extended bypascalinterpreter.Operator
   extended bypascalinterpreter.BinaryOperator
     extended bypascalinterpreter.operators.Relational
       extended bypascalinterpreter.operators.NotEqual

public class NotEqual
extends Relational

Represents a singleton.


Field Summary
private static NotEqual instance
          Holds singleton instance
 
Fields inherited from class pascalinterpreter.Operator
OP_REG_VAR_NAME
 
Constructor Summary
private NotEqual()
          prevents instantiation
 
Method Summary
 void execute(Variable operandL, Variable operandR)
           
static NotEqual getInstance()
          Returns the singleton instance.
protected  boolean isTrue(double opL, double opR)
          Metoda dokonuje sprawdzenia prawdziwości operatora, na parametrach typu double.
protected  boolean isTrue(java.lang.String opL, java.lang.String opR)
           
 
Methods inherited from class pascalinterpreter.BinaryOperator
execInitialize, isPossible, makeConversion, parseDouble
 
Methods inherited from class pascalinterpreter.Operator
getRegistry, setRegistry, setRegistry, setRegistry, setRegistry
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

instance

private static NotEqual instance
Holds singleton instance

Constructor Detail

NotEqual

private NotEqual()
prevents instantiation

Method Detail

getInstance

public static NotEqual getInstance()
Returns the singleton instance.

Returns:
the singleton instance

execute

public void execute(Variable operandL,
          Variable operandR)
       throws RuntimeException,
          InternalException
Overrides:
execute in class Relational
Throws:
RuntimeException
InternalException

isTrue

protected boolean isTrue(java.lang.String opL,
             java.lang.String opR)

isTrue

protected boolean isTrue(double opL,
             double opR)
Description copied from class: Relational
Metoda dokonuje sprawdzenia prawdziwości operatora, na parametrach typu double. Ponieważ założono, że za wyjątkiem operatorów Equal i NotEqual, porównywane mogą być tylko liczby, to typ double jest wystarczającym.

Specified by:
isTrue in class Relational
Parameters:
opL - - operand lewy.
opR - - operand prawy.
Returns:
True, jeżeli prawda - jeśli nie, to false.