pascalinterpreter.datatypes
Class Bool

java.lang.Object
  extended bypascalinterpreter.DataType
      extended bypascalinterpreter.datatypes.Bool

public class Bool
extends DataType

Represents a singleton.


Field Summary
private  java.lang.String EMPTY_VALUE
           
static java.lang.String FALSE
           
private static java.lang.String FALSE_VALUE
           
private static Bool instance
          Holds singleton instance
static java.lang.String TRUE
           
private static java.lang.String TRUE_VALUE
           
 
Constructor Summary
private Bool()
          prevents instantiation
 
Method Summary
 boolean checkFormat(java.lang.String value)
          Sprawdza, czy podana wartość może zostać przypisana do zmiennej danego typu typu.
 java.lang.String getEmptyValue()
          Zwraca wartość pustą dla konkretnego typu.
static Bool getInstance()
          Returns the singleton instance.
 boolean isPossible(Operator operator)
          Metoda sprawdza, czy możliwe jest wykonanie na zmiennych tego typy, jakiejś operacji.
 boolean isPossibleAssign(DataType type)
          Metoda sprawdza, czy możliwe jest przypisanie do zmiennej danego typu, zmiennej typu przekazanego w argumencie.
 DataType makeConversion(DataType secondType)
          Wykonuje domyślną konwersję między konkretnym typem danych i typem przekazanym, jeżeli taka jest możliwa.
 java.lang.String toString()
           
 
Methods inherited from class pascalinterpreter.DataType
isPossibleConversion
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 

Field Detail

TRUE_VALUE

private static final java.lang.String TRUE_VALUE
See Also:
Constant Field Values

FALSE_VALUE

private static final java.lang.String FALSE_VALUE
See Also:
Constant Field Values

TRUE

public static final java.lang.String TRUE
See Also:
Constant Field Values

FALSE

public static final java.lang.String FALSE
See Also:
Constant Field Values

EMPTY_VALUE

private final java.lang.String EMPTY_VALUE
See Also:
Constant Field Values

instance

private static Bool instance
Holds singleton instance

Constructor Detail

Bool

private Bool()
prevents instantiation

Method Detail

getInstance

public static Bool getInstance()
Returns the singleton instance.

Returns:
the singleton instance

checkFormat

public boolean checkFormat(java.lang.String value)
Description copied from class: DataType
Sprawdza, czy podana wartość może zostać przypisana do zmiennej danego typu typu.

Specified by:
checkFormat in class DataType
Parameters:
value - - sprawdzana wartość.
Returns:
Zwraca true, jeśli "value" ma odpowiedni format - jeśli nie, to false.

getEmptyValue

public java.lang.String getEmptyValue()
Description copied from class: DataType
Zwraca wartość pustą dla konkretnego typu.

Specified by:
getEmptyValue in class DataType
Returns:
- tekst zawierający wartość pustą dla konkretnego typu.

makeConversion

public DataType makeConversion(DataType secondType)
Description copied from class: DataType
Wykonuje domyślną konwersję między konkretnym typem danych i typem przekazanym, jeżeli taka jest możliwa.

Specified by:
makeConversion in class DataType
Parameters:
secondType - - drugi typ danych.
Returns:
Jeżeli domyślna konwersja jest możliwa, to zwraca wspólny typ dla obu typów - jeżeli nie, to null.

isPossibleAssign

public boolean isPossibleAssign(DataType type)
Description copied from class: DataType
Metoda sprawdza, czy możliwe jest przypisanie do zmiennej danego typu, zmiennej typu przekazanego w argumencie.

Specified by:
isPossibleAssign in class DataType
Parameters:
type - - sprawdzany typ.
Returns:
True, jeżeli przypisanie jest możliwe. Jeżeli nie jest, to false.

isPossible

public boolean isPossible(Operator operator)
Description copied from class: DataType
Metoda sprawdza, czy możliwe jest wykonanie na zmiennych tego typy, jakiejś operacji.

Specified by:
isPossible in class DataType
Parameters:
operator - - sprawdzany operator.
Returns:
Tru, jeżeli operacja jest możliwa. Jeśli nie, to false.

toString

public java.lang.String toString()