pascalinterpreter.analysis
Class Analyser

java.lang.Object
 extended bypascalinterpreter.analysis.Analyser

public class Analyser
extends java.lang.Object


Field Summary
private static int ASCII__
           
private static int ASCII_0
           
private static int ASCII_9
           
private static int ASCII_a
           
private static int ASCII_A
           
private static int ASCII_z
           
private static int ASCII_Z
           
(package private) static int BEGIN
           
private  Code code
           
(package private) static int CONST
           
(package private) static int DISPOSE
           
(package private) static int DO
           
(package private) static int ELSE
           
(package private) static int END
           
(package private) static int FOR
           
(package private) static int IF
           
private static java.lang.String[] keywords
           
private  Line line
           
private  java.lang.StringBuffer lineTextBuffer
           
(package private) static int NEW
           
(package private) static int PROGRAM
           
(package private) static int READ
           
(package private) static int READLN
           
private  int section
           
(package private) static int THEN
           
(package private) static int TO
           
(package private) static int VAR
           
(package private) static int WHILE
           
(package private) static int WRITE
           
(package private) static int WRITELN
           
 
Constructor Summary
Analyser(java.lang.String text)
          Metoda powoduje załadowanie kodu programu, oraz jego wstępną obróbkę w obiekcie Code.
 
Method Summary
private  void checkDeclarSection()
           
(package private)  int getActualLineNo()
           
(package private) static java.lang.String getKeyword(int keyword)
           
 java.lang.String getLine()
           
(package private)  boolean isAssignOperator(java.lang.String text)
           
(package private)  boolean isBinaryOperatorExceptAssign(java.lang.String text)
           
static boolean isKeyword(java.lang.String word)
           
(package private)  boolean isRelOperator(java.lang.String text)
          Metoda sprawdza, czy przekazany tekst zawierasymbole operatora relacji.
(package private)  boolean isType(java.lang.String text)
           
(package private) static boolean isVal(java.lang.String text)
           
static boolean isValidID(java.lang.String word)
          Metoda sprawdza czy przekazane słowo może być poprawnym identyfikatorem zmiennej.
private  boolean isVarOrVal(java.lang.String text)
           
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

lineTextBuffer

private java.lang.StringBuffer lineTextBuffer

line

private Line line

section

private int section

ASCII_A

private static final int ASCII_A
See Also:
Constant Field Values

ASCII_Z

private static final int ASCII_Z
See Also:
Constant Field Values

ASCII_a

private static final int ASCII_a
See Also:
Constant Field Values

ASCII_z

private static final int ASCII_z
See Also:
Constant Field Values

ASCII_0

private static final int ASCII_0
See Also:
Constant Field Values

ASCII_9

private static final int ASCII_9
See Also:
Constant Field Values

ASCII__

private static final int ASCII__
See Also:
Constant Field Values

code

private Code code

PROGRAM

static final int PROGRAM
See Also:
Constant Field Values

CONST

static final int CONST
See Also:
Constant Field Values

VAR

static final int VAR
See Also:
Constant Field Values

BEGIN

static final int BEGIN
See Also:
Constant Field Values

END

static final int END
See Also:
Constant Field Values

IF

static final int IF
See Also:
Constant Field Values

THEN

static final int THEN
See Also:
Constant Field Values

ELSE

static final int ELSE
See Also:
Constant Field Values

WHILE

static final int WHILE
See Also:
Constant Field Values

DO

static final int DO
See Also:
Constant Field Values

FOR

static final int FOR
See Also:
Constant Field Values

TO

static final int TO
See Also:
Constant Field Values

NEW

static final int NEW
See Also:
Constant Field Values

DISPOSE

static final int DISPOSE
See Also:
Constant Field Values

READLN

static final int READLN
See Also:
Constant Field Values

READ

static final int READ
See Also:
Constant Field Values

WRITELN

static final int WRITELN
See Also:
Constant Field Values

WRITE

static final int WRITE
See Also:
Constant Field Values

keywords

private static final java.lang.String[] keywords
Constructor Detail

Analyser

public Analyser(java.lang.String text)
     throws AnalyseException
Metoda powoduje załadowanie kodu programu, oraz jego wstępną obróbkę w obiekcie Code.

Throws:
AnalyseException - wyjątek generowany w przypadku "niesparowanych" znaków komentarzy w programie.
Method Detail

getLine

public java.lang.String getLine()
             throws InternalException,
                AnalyseException
Throws:
InternalException
AnalyseException

isKeyword

public static boolean isKeyword(java.lang.String word)

getKeyword

static java.lang.String getKeyword(int keyword)

isValidID

public static boolean isValidID(java.lang.String word)
Metoda sprawdza czy przekazane słowo może być poprawnym identyfikatorem zmiennej.

Parameters:
word - - sprawdzane słowo.
Returns:
Tru, jeśli poprawny identyfikator - w przeciwnym razie false.

isRelOperator

boolean isRelOperator(java.lang.String text)
Metoda sprawdza, czy przekazany tekst zawierasymbole operatora relacji.

Parameters:
text - Sprawdzany tekst.
Returns:
True, jeśli tekst to operator relacji, jeśli nie to false.

isVal

static boolean isVal(java.lang.String text)

isVarOrVal

private boolean isVarOrVal(java.lang.String text)

isAssignOperator

boolean isAssignOperator(java.lang.String text)

checkDeclarSection

private void checkDeclarSection()
             throws AnalyseException
Throws:
AnalyseException

isType

boolean isType(java.lang.String text)

isBinaryOperatorExceptAssign

boolean isBinaryOperatorExceptAssign(java.lang.String text)

getActualLineNo

int getActualLineNo()